Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Υπάρχουν αυτοκίνητα της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ωρωπού που είναι παράνομα;;;;;

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ.10/28-06-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. Αριθμός Απόφασης 170/2018 Θέμα: «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχήματος από ιδιώτη».
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1-Αποδέχεται την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός οχήματος τύπου ...........φορτηγό ανοικτό με αριθμό κυκλοφορίας ............, από τον ιδιοκτήτη του κ. ......................στο Δήμο Ωρωπού , για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Ωρωπού και ειδικότερα της ΔΕ........... για την αντιπυρική περίοδο 2018.( 30.06.2018 μέχρι και 30.09. 2018). 2-Ο Δήμος Ωρωπού οφείλει να εξασφαλίσει τα καύσιμα για την κίνηση του ανωτέρω οχήματος, να το συντηρεί να το ασφαλίσει για όσο διάστημα το χρησιμοποιεί και να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει κατά την χρήση του, στα πλαίσιο του σκοπού για τον οποίο παραχωρείται. Ο Δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης.
Το παραπάνω όχημα κυκλοφορεί νόμιμα;;;;;;;;;;;;;;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: