Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Τέλος στη διέλευση βαρέων οχημάτων στους παράπλευρους της Εθνικής Οδού


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/2017

ΦΕΚ  3769/Β/26-10-2017

Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓOΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Α΄ 208).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». (Α΄ 176).
6. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.69465/ΦΝ393/21.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή στοιχείων από αρμόδιους φορείς για την καταγραφή του οδικού δικτύου όπου προτείνεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 572/29.9.2017 έγγραφο του Γρ. Υπουργού με το οποίο διαβιβάζεται αποτύπωση του οδικού δικτύου στο οποίο επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, μετά από επεξεργασία του σχετικού υλικού που απεστάλη σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης.
8. Το γεγονός ότι απαγορεύεται η διέλευση στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων για λόγους οδικής ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυτών καθώς και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευση, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις οδούς και τα τμήματα οδών στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4439/2016 ως εξής:

ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Οδός
Αρχή Οδικού Τμήματος
Τέλος Οδικού Τμήματος
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥ­
ΡΩΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥ­
ΡΩΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου (ΕΟ 8)
261.1.1
Διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού 8 ( Πάχη )
259.2.1
Οδός Λουτρακίου
Βόρειος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
260.2.1
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Πανοράματος
260.2.2
Συμβολή με νότιο παράπλευρο (διασταύρωση με την κάτω διάβαση προέκτασης οδού Πραθίου - ΣΣ Αγίων Θεοδώρων)
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
260.2.2
Διασταύρωση με την προέκταση οδού Πραθίου
260.1.1
Κάθετη οδός Α/Κ Αγίων Θεοδώρων
Βόρειος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.4
Κάθετη οδός του Α/Κ Νέας Περάμου
242.5.1
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Μεγάρων
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.2
Επαρχιακή οδός Μεγάρων Περαχώρας διασταύρωση με Παλαιά Εθνική Οδό ΕΟ 8
242.6.3
Κάθετη οδός Α/Κ Νέας Περάμου
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.2
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 με Επαρχιακή οδό Μεγάρων Περαχώρας
242.6.1
Διασταύρωση με κάθετη οδό της κάτω διάβασης 350μ. νότια των διοδίων Ελευσίνας
ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου (ΕΟ 8)
243.5.2
Θηβών και Ηρώων Πολυτεχνείου
242.6.2
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 με Επαρχιακή οδό Μεγάρων Περαχώρας
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.3
Κάθετη οδός Α/Κ Νέας Περάμου
242.6.5
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Μεγάρων
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.2
Οδός Ιλισίων
244.3.6
Οδός Δρυμώνος με Οδό Τατοΐου
Οδός Ιλισίων
244.3.2
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.3
Οδός Ελαιών
Οδός Ελαιών
244.3.3
Οδός Ιλισίων
244.3.4
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
244.3.4
Οδός Ελαιών
244.3.5
Οδός Τατοΐου
Οδός Τατοΐου
244.3.5
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
244.3.7
Οδός Ερυθραίας
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.7
Οδός Ερυθραίας
244.3.12
Λεωφόρος Κρυονερίου
ΠΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης
244.3.12
Λεωφόρος Κρυονερίου
244.1.1
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
Λεωφόρος
Τραπεζούντος
244.3.11
Οδός Χελμού
244.3.15
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
244.3.15
Λεωφόρος Τραπεζούντος
244.1.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Αφιδνών
ΠΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης
244.1.4
Κάθετη Οδός Α/Κ Καπανδριτίου
244.1.5
Επ. Οδός Μαλακάσας - Μαρκόπουλου

244.1.5
Επ. Οδός Μαλακάσας - Μαρκόπουλου
244.1.6
Λεωφόρος Αθηνών Ωρωπού

244.1.6
Λεωφόρος Αθηνών Ωρωπού
227.6.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Οινοφύτων

227.6.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Οινοφύτων
227.3.2
Κάθετη Οδός ΗΜΚ Σχηματαρίου (Β)

227.3.2
Κάθετη Οδός ΗΜΚ Σχηματαρίου (Β)
226.4.2
Δεξιός
Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ

226.4.2
Ε.Ο. Θήβας - Χαλκίδας