Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Τέλος στη διέλευση βαρέων οχημάτων στους παράπλευρους της Εθνικής Οδού


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/2017

ΦΕΚ  3769/Β/26-10-2017

Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓOΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Α΄ 208).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». (Α΄ 176).
6. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.69465/ΦΝ393/21.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή στοιχείων από αρμόδιους φορείς για την καταγραφή του οδικού δικτύου όπου προτείνεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 572/29.9.2017 έγγραφο του Γρ. Υπουργού με το οποίο διαβιβάζεται αποτύπωση του οδικού δικτύου στο οποίο επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, μετά από επεξεργασία του σχετικού υλικού που απεστάλη σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης.
8. Το γεγονός ότι απαγορεύεται η διέλευση στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων για λόγους οδικής ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυτών καθώς και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευση, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις οδούς και τα τμήματα οδών στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4439/2016 ως εξής:

ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Οδός
Αρχή Οδικού Τμήματος
Τέλος Οδικού Τμήματος
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥ­
ΡΩΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥ­
ΡΩΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου (ΕΟ 8)
261.1.1
Διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού 8 ( Πάχη )
259.2.1
Οδός Λουτρακίου
Βόρειος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
260.2.1
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Πανοράματος
260.2.2
Συμβολή με νότιο παράπλευρο (διασταύρωση με την κάτω διάβαση προέκτασης οδού Πραθίου - ΣΣ Αγίων Θεοδώρων)
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
260.2.2
Διασταύρωση με την προέκταση οδού Πραθίου
260.1.1
Κάθετη οδός Α/Κ Αγίων Θεοδώρων
Βόρειος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.4
Κάθετη οδός του Α/Κ Νέας Περάμου
242.5.1
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Μεγάρων
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.2
Επαρχιακή οδός Μεγάρων Περαχώρας διασταύρωση με Παλαιά Εθνική Οδό ΕΟ 8
242.6.3
Κάθετη οδός Α/Κ Νέας Περάμου
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.2
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 με Επαρχιακή οδό Μεγάρων Περαχώρας
242.6.1
Διασταύρωση με κάθετη οδό της κάτω διάβασης 350μ. νότια των διοδίων Ελευσίνας
ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου (ΕΟ 8)
243.5.2
Θηβών και Ηρώων Πολυτεχνείου
242.6.2
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 με Επαρχιακή οδό Μεγάρων Περαχώρας
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.3
Κάθετη οδός Α/Κ Νέας Περάμου
242.6.5
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Μεγάρων
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.2
Οδός Ιλισίων
244.3.6
Οδός Δρυμώνος με Οδό Τατοΐου
Οδός Ιλισίων
244.3.2
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.3
Οδός Ελαιών
Οδός Ελαιών
244.3.3
Οδός Ιλισίων
244.3.4
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
244.3.4
Οδός Ελαιών
244.3.5
Οδός Τατοΐου
Οδός Τατοΐου
244.3.5
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
244.3.7
Οδός Ερυθραίας
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.7
Οδός Ερυθραίας
244.3.12
Λεωφόρος Κρυονερίου
ΠΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης
244.3.12
Λεωφόρος Κρυονερίου
244.1.1
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
Λεωφόρος
Τραπεζούντος
244.3.11
Οδός Χελμού
244.3.15
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
244.3.15
Λεωφόρος Τραπεζούντος
244.1.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Αφιδνών
ΠΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης
244.1.4
Κάθετη Οδός Α/Κ Καπανδριτίου
244.1.5
Επ. Οδός Μαλακάσας - Μαρκόπουλου

244.1.5
Επ. Οδός Μαλακάσας - Μαρκόπουλου
244.1.6
Λεωφόρος Αθηνών Ωρωπού

244.1.6
Λεωφόρος Αθηνών Ωρωπού
227.6.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Οινοφύτων

227.6.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Οινοφύτων
227.3.2
Κάθετη Οδός ΗΜΚ Σχηματαρίου (Β)

227.3.2
Κάθετη Οδός ΗΜΚ Σχηματαρίου (Β)
226.4.2
Δεξιός
Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ

226.4.2
Ε.Ο. Θήβας - ΧαλκίδαςΠαρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Από το Δημοτικό Συμβούλιο η εκλογή Δημάρχου

-Αυτοδιοικητικές εκλογές το τελευταίο τρίμηνο του 2018,πιθανότατα τον Δεκέμβριο του 2018.
-Εκλογή Δημάρχου από το Δημοτικό συμβούλιο. 
-Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέγεται με απλή αναλογική.Τέλος η δεύτερη Κυριακή.
-Η απλή αναλογική που προτείνει η κυβέρνηση,δίνει την ευκαιρία για παρατάξεις αρχών και όχι για ευκαιριακά εκλογικά σχήματα στελεχωμένα από πολιτικούς γυρολόγος. 
-Η κατανομή των Δημοτικών Συμβουλών υπάρχει σκέψη να μην γίνουν αναλογικά σε κάθε Δημοτική Κοινότητα,αλλά να εκλέγονται οι πρώτοι από τα ψηφοδέλτια.Με τον Δήμαρχο πρώτο μεταξύ ίσων στο Δημοτικό Συμβούλιο οικοδομείται μία νέα κοινωνική συμμαχία
-Επανασχεδιασμός του ρόλου των Δημοτικών Κοινοτήτων με ανάθεση αρμοδιοτήτων σχεδόν στα πρότυπα πριν τον Καλλικράτη,ακόμη και με δικό τους προυπολογισμό(κλείνοντας με αυτο το τρόπο το χωροταξικό),με επιτελικό ρόλο να ανατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Για να μη ξεχνάμε,17 Αυγούστου 1944,17Αυγούστου 1982


17 Αυγούστου 1944.
Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής μαζί με τα Τάγματα Ασφαλείας (περίπου 2.500 άνδρες) αποκλείουν την ευρύτερη περιοχή της Κοκκινιάς (νυν Νίκαιας) και συγκεντρώνουν άντρες μεταξύ 14-60 ετών στην Πλατεία της Οσίας Ξένης ως αντίποινα στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη της κοινότητας στην Αντίσταση.
Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 Κοκκινιώτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία.
Με τη βοήθεια δοσιλόγων που φορούν κουκούλες για να μην αναγνωρίζονται, οι Γερμανοί συλλαμβάνουν αντιστασιακούς και στελέχη του ΕΑΜ, τους οποίος και βασάνισαν φριχτά σε υπόγεια.
Υπολογίζεται ότι περίπου 120 άτομα εκτελέστηκαν το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ συνολικά τα θύματα του μπλόκου της Κοκκινιάς ξεπέρασαν τα 300.
Έξι χιλιάδες άνδρες μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο στο Χαϊδάρι και εξ αυτών 1.000 σύρθηκαν όμηροι στα κάτεργα της Γερμανίας, απ’ όπου πολλοί δε γύρισαν ποτέ.

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Δήμαρχε Ωρωπού,εσύ πρέπει να δείξεις το δρόμο

Δήμαρχε Ωρωπού,με απόλυτη βεβαιότητα είσαι ο τελευταίος Δήμαρχος με απόλυτη πλειοψηφία- αυτοδυναμία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την καθιέρωση της απλής αναλογικής από τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές,οι παρατάξεις θα εκπροσωπούνται στα συμβούλια με βάση τον αριθμό των εδρών που θα εξασφαλίζουν στο α΄γυρω.
"Αν κάνουμε μια αντιπαραβολή με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών,η παράταξη του Δημάρχου θα είχε εκλέξει 12 Δημοτικούς Συμβούλους......περίπου έναν από κάθε Δημοτική κοινότητα,η παράταξη του κ.Οικονομάκου θα είχε εκλέξει 11 Δημοτικούς Συμβούλους,η παράταξη του κ Γιασημάκη 11 Δημοτικούς Συμβούλους,η παράταξη του κ.Δημητρίου θα είχε εκλέξει 3 Δημοτικούς Συμβούλους,η παράταξη του κ.Π Χασιώτη θα είχε εκλέξει 3 Δημοτικούς Συμβούλους και η παράταξη του κ.Μ Χασιώτη 1 Δημοτικό Σύμβουλο".
Κάπως έτσι θα είναι και η επόμενη αναμέτρηση.Άντε τώρα αγαπητέ Θωμά να κάνεις απευθείας αναθέσεις,άντε τώρα να στέλνεις προσωπικές απόψεις για την διαχείριση των απορριμάτων,άντε τώρα να εκλέξεις Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ,άντε τώρα να ορίσεις ΔΣ στα Νομικά Πρόσωπα,ακόμη  και ορισμό Αντιδημάρχων δεν μπορείς να αποφασίσεις αν δεν  υπάρχει συναίνεση στο πρόσωπο τους από τις συνεργαζόμενες παρατάξεις.......... μαγικός αριθμός 21!!!!!!!Και τώρα το καλλίτερο,άντε να βρεις υποψήφιους Δημοτικούς συμβούλους,όταν ξέρουν εκ προοιμίου ότι θα εκλέγεται ένας από κάθε Δημοτική Κοινότητα ή από το σύνολο των υποψήφιων συμβούλων.Όλοι οι επίδοξοι υποψήφιοι θα οδηγούνται στους μικρούς ή θα συγκροτούν αυτόνομα σχήματα!!!!
Αυτή είναι η πραγματικότητα του αύριο,σημασία από τις επόμενες Δημοτικές εκλογές δεν θα έχει ποιος θα εκλεγεί Δήμαρχος,αλλά ποιοί θα εκλεγούν Δημοτικοί Σύμβουλοι!!!!!
Έκανα αυτή την εισαγωγή αγαπητέ Δήμαρχε,για να αναδείξω την ευθύνη που έχεις,ως έμπειρος αυτοδιοικητικός στο να δημιουργήσεις όρους συνεννόησης και συναίνεσης,σήμερα γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά,οι πρωτοβουλίες είναι δικές σου.Η σύγκληση όλων των παρατάξεων υπό την προεδρία σου είναι επιβεβλημένη,αλλά με σχέδιο καλά προετοιμασμένο για την επόμενη μέρα του Δήμου.Συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος των συνεργασιών.Οι κοκορομαχίες στα Δημοτικά συμβούλια,οι ανεξαρτητοποίηση συμβούλων,οι αντεκλίσεις στίς συνεδριάσεις της Οικονομικής επιτροπής(όχι άδικα από την μεριά της αντιπολίτευσης) πρέπει με ευθύνη δική σου να λάβουν ΤΕΛΟΣ.Η αρχή ένος ανδρός έχει πλέον ημερομηνία λήξης,το Δημαρχοκεντρικό μοντέλου έχει πλέον πεθάνει.
Αγαπητέ Δήμαρχε Ωρωπού με αφορμή τα τελευταία γεγονότα σε σχέση με την διαχείριση των απορριμάτων καθώς και οι χθεσινές καταστροφικές πυρκαγιές καθιστούν την ανάγκη για την εκπόνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου,όχι ανάγκη αλλά ιερή υποχρέωση.Η σύνθεση και η συναίνεση δεν αφορά μειοψηφίες αλλά πλειοψηφικά ρεύματα.

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Είμαστε όλοι "ταβλαδόροι" στο Δήμο Ωρωπού

Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ-να σχολιάσω,όχι γιατί βαρέθηκα,αλλά η παρακμή με έχει ξεπεράσει!!!!!!
                     Αιχμάλωτοι της κοινωνίας του θεάματος
-Αγαπητοί φίλοι,ένιωσα ταυτόχρονα, την ανικανότητα ή την ανημποριά του ανθρώπου να αντιδράσει, όταν μαίνονται τα στοιχεία της φύσης και τα έχει ο ίδιος υποτιμήσει ή δεν έχει υπολογίσει σωστά τη δύναμή τους και τις αναπόφευκτες συνέπειες. Εναποθέτοντας όλες τις ελπίδες μας για το σβήσιμο μιας πυρκαγιάς στην Πυροσβεστική και στα υδροφόρα αεροπλάνα, κατάλαβα πόσο αποξενωμένοι είμαστε από τη φύση και το οικοσύστημα
Αντίκρισα τα έντρομα, τα αποσβολωμένα βλέμματα των χωριανών και άκουσα τις κραυγές απόγνωσης και αναθεματισμού του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών του. Έζησα την ανικανότητα και αναποτελεσματικότητα του κράτους και ταυτόχρονα την απόλυτη εξάρτηση της επιβίωσης και της σωτηρίας των κατοίκων από τον κρατικό μηχανισμό, που μόλις αναθεμάτιζαν.
 -Γιατί απορούμε για το μέγεθος της καταστροφής, όταν βλέπουμε ότι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, δασαρχείο, τοπικές αρχές και κάτοικοι αδιαφορούν όλον το χρόνο για τους κινδύνους που εγκυμονούν στις δασωθείσες περιοχές και στα δάση τα σκουπίδια, τα ξερά και άκοπα χόρτα, τα απορρίμματα, η απουσία αντιπυρικών ζωνών και ή έλλειψη γενικά φροντίδας για τον καθαρισμό τους; 
-Είναι αργά, πολύ αργά, όταν φουντώσει η πυρκαγιά στο δάσος. Δεν μας σώζουν ούτε χίλια ούτε άλλα τόσα υδροφόρα αεροπλάνα. Αντί να αναζητάμε ευθύνες και φταίχτες εκ των υστέρων και να οδυρόμαστε για την καταστροφή, καλύτερα θα ήταν να διερωτόμαστε όχι γιατί δεν έσβησε, αλλά γιατί άναψε και γιατί δεν την προλάβαμε. Η πρόληψη προέχει της καταστολής.
-Όλοι μας είχαμε εναποθέσει, τελικά, τις ελπίδες τους στον ουρανό, στη φορά του ανέμου και στα υδροφόρα αεροπλάνα. Αυτά έσωσαν, είναι αλήθεια, την περιοχή από την ολοκληρωτική καταστροφή, αυτά, με την αποφασιστική συνδρομή των νέων του χωριού. Οι άλλοι κοιτάζαμε τη φωτιά παθητικά και τη χαζεύαμε, όπως χαζεύουμε τα τηλεοπτικά θεάματα. Αιχμάλωτοι της κοινωνίας του θεάματος. Παθητικοί θεατές της ζωής μας και των δεινών μας, χωρίς ίχνος προσωπικής αυτενέργειας. Καταναλωτές θεαμάτων.


Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο Καπανδρίτι

επαναδημοσίευση από το LEFT.gr


Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο Καπανδρίτι: «Αγροτική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση»
Σήμερα Τρίτη 30/5/2017 και ώρα 8.00 μ.μ. πραγματοποιείται στο Καπανδρίτι εκδήλωση με θέμα "Αγροτική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση"
Σήμερα Τρίτη 30/5/2017 και ώρα 8.00 μ.μ. πραγματοποιείται στο Καπανδρίτι εκδήλωση με θέμα "Αγροτική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση" με ομιλητές τον  Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη, τον Πάνο Σκουρολιάκο Βουλευτή Αττικής, τον Σταύρο Αραχωβίτη συντονιστή της ΕΠΕΚΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Γιάννη Καραγιάννη  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ειδικευμένος στα θέματα εξαγωγών και εξωστρέφειας αγροτικών προϊόντων.
Το Πρόγραμμα.  
1ον 19.00 Επίσκεψη στον Χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καπανδριτίου.
2ον 19.15 Διαβούλευση με του Τοπικούς Φορείς (Τοπικά Συμβούλια, Δημοτικούς Συμβούλους και Συλλογικότητες για τα προβλήματα της περιοχής).
3ον 20.00 Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Παραγωγική Ανασυγκρότηση».