Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Τέλος στη διέλευση βαρέων οχημάτων στους παράπλευρους της Εθνικής Οδού


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/2017

ΦΕΚ  3769/Β/26-10-2017

Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓOΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Α΄ 208).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». (Α΄ 176).
6. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.69465/ΦΝ393/21.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή στοιχείων από αρμόδιους φορείς για την καταγραφή του οδικού δικτύου όπου προτείνεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 572/29.9.2017 έγγραφο του Γρ. Υπουργού με το οποίο διαβιβάζεται αποτύπωση του οδικού δικτύου στο οποίο επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, μετά από επεξεργασία του σχετικού υλικού που απεστάλη σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης.
8. Το γεγονός ότι απαγορεύεται η διέλευση στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων για λόγους οδικής ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυτών καθώς και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευση, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις οδούς και τα τμήματα οδών στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4439/2016 ως εξής:

ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Οδός
Αρχή Οδικού Τμήματος
Τέλος Οδικού Τμήματος
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥ­
ΡΩΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΥ­
ΡΩΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου (ΕΟ 8)
261.1.1
Διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού 8 ( Πάχη )
259.2.1
Οδός Λουτρακίου
Βόρειος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
260.2.1
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Πανοράματος
260.2.2
Συμβολή με νότιο παράπλευρο (διασταύρωση με την κάτω διάβαση προέκτασης οδού Πραθίου - ΣΣ Αγίων Θεοδώρων)
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
260.2.2
Διασταύρωση με την προέκταση οδού Πραθίου
260.1.1
Κάθετη οδός Α/Κ Αγίων Θεοδώρων
Βόρειος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.4
Κάθετη οδός του Α/Κ Νέας Περάμου
242.5.1
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Μεγάρων
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.2
Επαρχιακή οδός Μεγάρων Περαχώρας διασταύρωση με Παλαιά Εθνική Οδό ΕΟ 8
242.6.3
Κάθετη οδός Α/Κ Νέας Περάμου
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.2
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 με Επαρχιακή οδό Μεγάρων Περαχώρας
242.6.1
Διασταύρωση με κάθετη οδό της κάτω διάβασης 350μ. νότια των διοδίων Ελευσίνας
ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου (ΕΟ 8)
243.5.2
Θηβών και Ηρώων Πολυτεχνείου
242.6.2
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 με Επαρχιακή οδό Μεγάρων Περαχώρας
Νότιος παράπλευρος Ολυμπίας οδού
242.6.3
Κάθετη οδός Α/Κ Νέας Περάμου
242.6.5
Παλαιά Εθνική Οδός ΕΟ 8 Η/Κ Μεγάρων
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.2
Οδός Ιλισίων
244.3.6
Οδός Δρυμώνος με Οδό Τατοΐου
Οδός Ιλισίων
244.3.2
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.3
Οδός Ελαιών
Οδός Ελαιών
244.3.3
Οδός Ιλισίων
244.3.4
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
244.3.4
Οδός Ελαιών
244.3.5
Οδός Τατοΐου
Οδός Τατοΐου
244.3.5
Οδός Χαριλάου Τρικούπη
244.3.7
Οδός Ερυθραίας
Δεξιός Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ
244.3.7
Οδός Ερυθραίας
244.3.12
Λεωφόρος Κρυονερίου
ΠΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης
244.3.12
Λεωφόρος Κρυονερίου
244.1.1
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
Λεωφόρος
Τραπεζούντος
244.3.11
Οδός Χελμού
244.3.15
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
Οδός Άγιος Στέφανος - Αφίδνες
244.3.15
Λεωφόρος Τραπεζούντος
244.1.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Αφιδνών
ΠΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης
244.1.4
Κάθετη Οδός Α/Κ Καπανδριτίου
244.1.5
Επ. Οδός Μαλακάσας - Μαρκόπουλου

244.1.5
Επ. Οδός Μαλακάσας - Μαρκόπουλου
244.1.6
Λεωφόρος Αθηνών Ωρωπού

244.1.6
Λεωφόρος Αθηνών Ωρωπού
227.6.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Οινοφύτων

227.6.2
Κάθετη Οδός Α/Κ Οινοφύτων
227.3.2
Κάθετη Οδός ΗΜΚ Σχηματαρίου (Β)

227.3.2
Κάθετη Οδός ΗΜΚ Σχηματαρίου (Β)
226.4.2
Δεξιός
Παράπλευρος Α/Δ ΠΑΘΕ

226.4.2
Ε.Ο. Θήβας - ΧαλκίδαςΠαρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Από το Δημοτικό Συμβούλιο η εκλογή Δημάρχου

-Αυτοδιοικητικές εκλογές το τελευταίο τρίμηνο του 2018,πιθανότατα τον Δεκέμβριο του 2018.
-Εκλογή Δημάρχου από το Δημοτικό συμβούλιο. 
-Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέγεται με απλή αναλογική.Τέλος η δεύτερη Κυριακή.
-Η απλή αναλογική που προτείνει η κυβέρνηση,δίνει την ευκαιρία για παρατάξεις αρχών και όχι για ευκαιριακά εκλογικά σχήματα στελεχωμένα από πολιτικούς γυρολόγος. 
-Η κατανομή των Δημοτικών Συμβουλών υπάρχει σκέψη να μην γίνουν αναλογικά σε κάθε Δημοτική Κοινότητα,αλλά να εκλέγονται οι πρώτοι από τα ψηφοδέλτια.Με τον Δήμαρχο πρώτο μεταξύ ίσων στο Δημοτικό Συμβούλιο οικοδομείται μία νέα κοινωνική συμμαχία
-Επανασχεδιασμός του ρόλου των Δημοτικών Κοινοτήτων με ανάθεση αρμοδιοτήτων σχεδόν στα πρότυπα πριν τον Καλλικράτη,ακόμη και με δικό τους προυπολογισμό(κλείνοντας με αυτο το τρόπο το χωροταξικό),με επιτελικό ρόλο να ανατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Για να μη ξεχνάμε,17 Αυγούστου 1944,17Αυγούστου 1982


17 Αυγούστου 1944.
Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής μαζί με τα Τάγματα Ασφαλείας (περίπου 2.500 άνδρες) αποκλείουν την ευρύτερη περιοχή της Κοκκινιάς (νυν Νίκαιας) και συγκεντρώνουν άντρες μεταξύ 14-60 ετών στην Πλατεία της Οσίας Ξένης ως αντίποινα στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη της κοινότητας στην Αντίσταση.
Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 Κοκκινιώτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία.
Με τη βοήθεια δοσιλόγων που φορούν κουκούλες για να μην αναγνωρίζονται, οι Γερμανοί συλλαμβάνουν αντιστασιακούς και στελέχη του ΕΑΜ, τους οποίος και βασάνισαν φριχτά σε υπόγεια.
Υπολογίζεται ότι περίπου 120 άτομα εκτελέστηκαν το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ συνολικά τα θύματα του μπλόκου της Κοκκινιάς ξεπέρασαν τα 300.
Έξι χιλιάδες άνδρες μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο στο Χαϊδάρι και εξ αυτών 1.000 σύρθηκαν όμηροι στα κάτεργα της Γερμανίας, απ’ όπου πολλοί δε γύρισαν ποτέ.

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Δήμαρχε Ωρωπού,εσύ πρέπει να δείξεις το δρόμο

Δήμαρχε Ωρωπού,με απόλυτη βεβαιότητα είσαι ο τελευταίος Δήμαρχος με απόλυτη πλειοψηφία- αυτοδυναμία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την καθιέρωση της απλής αναλογικής από τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές,οι παρατάξεις θα εκπροσωπούνται στα συμβούλια με βάση τον αριθμό των εδρών που θα εξασφαλίζουν στο α΄γυρω.
"Αν κάνουμε μια αντιπαραβολή με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών,η παράταξη του Δημάρχου θα είχε εκλέξει 12 Δημοτικούς Συμβούλους......περίπου έναν από κάθε Δημοτική κοινότητα,η παράταξη του κ.Οικονομάκου θα είχε εκλέξει 11 Δημοτικούς Συμβούλους,η παράταξη του κ Γιασημάκη 11 Δημοτικούς Συμβούλους,η παράταξη του κ.Δημητρίου θα είχε εκλέξει 3 Δημοτικούς Συμβούλους,η παράταξη του κ.Π Χασιώτη θα είχε εκλέξει 3 Δημοτικούς Συμβούλους και η παράταξη του κ.Μ Χασιώτη 1 Δημοτικό Σύμβουλο".
Κάπως έτσι θα είναι και η επόμενη αναμέτρηση.Άντε τώρα αγαπητέ Θωμά να κάνεις απευθείας αναθέσεις,άντε τώρα να στέλνεις προσωπικές απόψεις για την διαχείριση των απορριμάτων,άντε τώρα να εκλέξεις Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ,άντε τώρα να ορίσεις ΔΣ στα Νομικά Πρόσωπα,ακόμη  και ορισμό Αντιδημάρχων δεν μπορείς να αποφασίσεις αν δεν  υπάρχει συναίνεση στο πρόσωπο τους από τις συνεργαζόμενες παρατάξεις.......... μαγικός αριθμός 21!!!!!!!Και τώρα το καλλίτερο,άντε να βρεις υποψήφιους Δημοτικούς συμβούλους,όταν ξέρουν εκ προοιμίου ότι θα εκλέγεται ένας από κάθε Δημοτική Κοινότητα ή από το σύνολο των υποψήφιων συμβούλων.Όλοι οι επίδοξοι υποψήφιοι θα οδηγούνται στους μικρούς ή θα συγκροτούν αυτόνομα σχήματα!!!!
Αυτή είναι η πραγματικότητα του αύριο,σημασία από τις επόμενες Δημοτικές εκλογές δεν θα έχει ποιος θα εκλεγεί Δήμαρχος,αλλά ποιοί θα εκλεγούν Δημοτικοί Σύμβουλοι!!!!!
Έκανα αυτή την εισαγωγή αγαπητέ Δήμαρχε,για να αναδείξω την ευθύνη που έχεις,ως έμπειρος αυτοδιοικητικός στο να δημιουργήσεις όρους συνεννόησης και συναίνεσης,σήμερα γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά,οι πρωτοβουλίες είναι δικές σου.Η σύγκληση όλων των παρατάξεων υπό την προεδρία σου είναι επιβεβλημένη,αλλά με σχέδιο καλά προετοιμασμένο για την επόμενη μέρα του Δήμου.Συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος των συνεργασιών.Οι κοκορομαχίες στα Δημοτικά συμβούλια,οι ανεξαρτητοποίηση συμβούλων,οι αντεκλίσεις στίς συνεδριάσεις της Οικονομικής επιτροπής(όχι άδικα από την μεριά της αντιπολίτευσης) πρέπει με ευθύνη δική σου να λάβουν ΤΕΛΟΣ.Η αρχή ένος ανδρός έχει πλέον ημερομηνία λήξης,το Δημαρχοκεντρικό μοντέλου έχει πλέον πεθάνει.
Αγαπητέ Δήμαρχε Ωρωπού με αφορμή τα τελευταία γεγονότα σε σχέση με την διαχείριση των απορριμάτων καθώς και οι χθεσινές καταστροφικές πυρκαγιές καθιστούν την ανάγκη για την εκπόνηση ενός σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου,όχι ανάγκη αλλά ιερή υποχρέωση.Η σύνθεση και η συναίνεση δεν αφορά μειοψηφίες αλλά πλειοψηφικά ρεύματα.

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Είμαστε όλοι "ταβλαδόροι" στο Δήμο Ωρωπού

Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ-να σχολιάσω,όχι γιατί βαρέθηκα,αλλά η παρακμή με έχει ξεπεράσει!!!!!!
                     Αιχμάλωτοι της κοινωνίας του θεάματος
-Αγαπητοί φίλοι,ένιωσα ταυτόχρονα, την ανικανότητα ή την ανημποριά του ανθρώπου να αντιδράσει, όταν μαίνονται τα στοιχεία της φύσης και τα έχει ο ίδιος υποτιμήσει ή δεν έχει υπολογίσει σωστά τη δύναμή τους και τις αναπόφευκτες συνέπειες. Εναποθέτοντας όλες τις ελπίδες μας για το σβήσιμο μιας πυρκαγιάς στην Πυροσβεστική και στα υδροφόρα αεροπλάνα, κατάλαβα πόσο αποξενωμένοι είμαστε από τη φύση και το οικοσύστημα
Αντίκρισα τα έντρομα, τα αποσβολωμένα βλέμματα των χωριανών και άκουσα τις κραυγές απόγνωσης και αναθεματισμού του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών του. Έζησα την ανικανότητα και αναποτελεσματικότητα του κράτους και ταυτόχρονα την απόλυτη εξάρτηση της επιβίωσης και της σωτηρίας των κατοίκων από τον κρατικό μηχανισμό, που μόλις αναθεμάτιζαν.
 -Γιατί απορούμε για το μέγεθος της καταστροφής, όταν βλέπουμε ότι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, δασαρχείο, τοπικές αρχές και κάτοικοι αδιαφορούν όλον το χρόνο για τους κινδύνους που εγκυμονούν στις δασωθείσες περιοχές και στα δάση τα σκουπίδια, τα ξερά και άκοπα χόρτα, τα απορρίμματα, η απουσία αντιπυρικών ζωνών και ή έλλειψη γενικά φροντίδας για τον καθαρισμό τους; 
-Είναι αργά, πολύ αργά, όταν φουντώσει η πυρκαγιά στο δάσος. Δεν μας σώζουν ούτε χίλια ούτε άλλα τόσα υδροφόρα αεροπλάνα. Αντί να αναζητάμε ευθύνες και φταίχτες εκ των υστέρων και να οδυρόμαστε για την καταστροφή, καλύτερα θα ήταν να διερωτόμαστε όχι γιατί δεν έσβησε, αλλά γιατί άναψε και γιατί δεν την προλάβαμε. Η πρόληψη προέχει της καταστολής.
-Όλοι μας είχαμε εναποθέσει, τελικά, τις ελπίδες τους στον ουρανό, στη φορά του ανέμου και στα υδροφόρα αεροπλάνα. Αυτά έσωσαν, είναι αλήθεια, την περιοχή από την ολοκληρωτική καταστροφή, αυτά, με την αποφασιστική συνδρομή των νέων του χωριού. Οι άλλοι κοιτάζαμε τη φωτιά παθητικά και τη χαζεύαμε, όπως χαζεύουμε τα τηλεοπτικά θεάματα. Αιχμάλωτοι της κοινωνίας του θεάματος. Παθητικοί θεατές της ζωής μας και των δεινών μας, χωρίς ίχνος προσωπικής αυτενέργειας. Καταναλωτές θεαμάτων.


Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο Καπανδρίτι

επαναδημοσίευση από το LEFT.gr


Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στο Καπανδρίτι: «Αγροτική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση»
Σήμερα Τρίτη 30/5/2017 και ώρα 8.00 μ.μ. πραγματοποιείται στο Καπανδρίτι εκδήλωση με θέμα "Αγροτική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση"
Σήμερα Τρίτη 30/5/2017 και ώρα 8.00 μ.μ. πραγματοποιείται στο Καπανδρίτι εκδήλωση με θέμα "Αγροτική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση" με ομιλητές τον  Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη, τον Πάνο Σκουρολιάκο Βουλευτή Αττικής, τον Σταύρο Αραχωβίτη συντονιστή της ΕΠΕΚΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Γιάννη Καραγιάννη  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ειδικευμένος στα θέματα εξαγωγών και εξωστρέφειας αγροτικών προϊόντων.
Το Πρόγραμμα.  
1ον 19.00 Επίσκεψη στον Χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καπανδριτίου.
2ον 19.15 Διαβούλευση με του Τοπικούς Φορείς (Τοπικά Συμβούλια, Δημοτικούς Συμβούλους και Συλλογικότητες για τα προβλήματα της περιοχής).
3ον 20.00 Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Παραγωγική Ανασυγκρότηση».

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Το έγκλημα στο Πολυδένδρι έχει ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

  Μία ιστορία θα σας πώ...........!!!!!!!!!!!!!!!!
Ο "πονηρούλης" Δήμαρχος μαζί με τους "κουτοπόνηρους" έμπιστους συνεργάτες του,σιγά μην άνοιγε τα μάτια σε όλους,αποφάσισε χωρίς αυτούς,αλλά για "πάρτυ"των εμπίστων ,να συντάξει μια αθώα μελετούλα!!!!!Κατάφερε με ένα "ποινικά κολάσιμο έγγραφο" να υποκαταστήσει το Δημοτικό Συμβούλιο(παράβαση καθήκοντος..κ.λ.π) και να παρασύρει την Περιφέρεια Αττικής,να εξαιρεθεί από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.Άντε τώρα να τρέχουμε να πείσουμε την Περιφέρεια Αττικής να αναθεωρήσει τον Περιφερειακό σχεδιασμό γιατί ο Δήμαρχος με τα Δημαρχάκια του είναι "πονηρούλιδες"!!!!!!Ξέρετε γιατί είναι "πονηρούλιες";;;;;ξέρετε γιατί πρότειναν το πρώην Λατομείο Ντουμάνη;;;;;;ξέρετε γιατί πρότειναν ιδιωτικό χώρο;;;;;;;;Απλά εδώ έχει να κάνει με τις περιβόητες συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα(ΣΔΙΤ).Εγώ ο "πονηρουλης" μαζί με τους έμπιστους "πονηρούλιδες" θα είμαι ο πρώτος και καλλίτερος πελάτης-συνεργάτης,τώρα αν εσύ ρε μάγκα (ιδιοκτήτη του Λατομείου)βρεις και άλλους πελάτες τόσο το καλλίτερο για όλους μας!!!!!!!ξέρετε το ανέκδοτο " τι ψυχή μου στο Θεό.........στη Μαριώ και το χωριό"
-Έτσι λοιπόν αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έχετε ηθική υποχρέωση  να ενημερώσετε την Περιφέρεια Αττικής ότι ο σχεδιασμός είναι των "πονηρούλιδων"και όχι του Δήμου Ωρωπού και να ζητήσετε με απόφαση σας την ένταξη του Δήμου στο Περιφερειακό Σχεδιασμό,όπως ο Δήμος Διονύσου ,Πεντέλης(έχει και εκεί λατομεία).Οι παραπλανητικές ανακοινώσεις των "πονηρούλιδων"σας ρίχνουν στάχτη στα μάτια.Έχω την εντύπωση ότι τώρα καταλάβατε γιατί ο "βασιλιάς πονηρούλης" είναι γυμνός!!!!!!!Δημοσιεύω σήμερα την απόφαση για την επεξεργασία των αποβλήτων στο πρώην Λατομείο Ντουμάνη και τις προϋποθέσεις για την λειτουργία του.Το δεν βλέπω-δεν ξέρω τελείωσε!!!!!η αδιαφορία και η σιωπή σας κάνει όλους "πονηρούλιδες"!!!!!!!    
Η παράνομη λειτουργίας της μονάδας ΑΕΚΚ στο πρώην Λατομείο Ντουμάνη σας κάνει όλους συνυπεύθυνους.  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των ακόλουθων Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης
(επεξεργασίας) αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρίας
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., (στο εξής: Εταιρία), στο λατομείο Μαλακάσας, στη θέση
“Μαυρινώρα” Δ.Ε. Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, όπως αυτή
περιγράφεται στην υποβληθείσα Μελέτη και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής
((23), (25) και (26) σχετικά):
Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Η υπόψη δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων από
εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), με σκοπό την μετατροπή αυτών σε δευτερογενείς
πρώτες ύλες. Τα εν λόγω υλικά θα μεταφέρονται στην υπόψη μονάδα με φορτηγά αυτοκίνητα και θα
αποτίθενται σε δύο σωρούς ώστε να υπάρχει διάκριση των υλικών σκυροδέματος και των αποβλήτων
εκσκαφών – κατεδαφίσεων. Για τα υλικά από κατεδαφίσεις και εκσκαφές θα γίνεται μία πρώτη
διαλογή για την απομάκρυνση υλικών, όπως ξύλο, πλαστικό κ.α.. Τυχόν μεταλλικά υλικά θα
απομακρύνονται με τη βοήθεια μαγνητών και ανιχνευτών και θα προωθούνται σε αντίστοιχες
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Τα υλικά που θα προκύψουν από την διαλογή (μέταλλα, ξύλο, πλαστικό
κ.α.) θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Στη συνέχεια, τα
καθαρισμένα υλικά απαλλαγμένα από προσμίξεις, όπως και το σκυρόδεμα θα τροφοδοτούνται στο
συγκρότημα θραύσης – ταξινόμησης, από όπου θα παράγονται τα χρήσιμα αδρανή, το οποίο
αποτελείται από σειρά επτά (7) σπαστήρων και τριβείων, οκτώ (8) κόσκινα για την ταξινόμηση των
υλικών και είκοσι οκτώ (28) μεταφορικές ταινίες για τη διακίνησή τους. Στη συνέχεια τα προκύπτοντα
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
προϊόντα θα αποθηκεύονται προσωρινά και θα γίνεται διάθεσή τους στην αγορά. Η υπόψη μονάδα
θα έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 1000 τόνους ΑΕΚΚ ανά ημέρα.
Η εν λόγω μονάδα κατατάσσεται στην Κατηγορία πρώτη, Υποκατηγορία 2η, της Ομάδας 9
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ), κωδικός ΕΣΥΕ 372.0 (επεξεργασία μη μεταλλικών
απορριμμάτων και υπολειμμάτων), σύμφωνα με την (9) σχετική ΚΥΑ, και στην μέση όχληση σύμφωνα
με την (10) σχετική ΚΥΑ. Η προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
κατατάσσεται στην Κατηγορία δεύτερη, Υποκατηγορία 3η, σύμφωνα με τις (2) και (12) σχετικές ΚΥΑ.
Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικότερα στον φάκελο της Μελέτης και στα συνοδευτικά /
συμπληρωματικά στοιχεία αυτής ((23), (25) και (26) σχετικά) που υποβλήθηκαν για την υπόψη
δραστηριότητα.
ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ : Γήπεδο συνολικής έκτασης 351 στρεμμάτων, περίπου, το οποίο
βρίσκεται στην θέση “Μαυρινώρα” Δ.Ε. Πολυδενδρίου Δήμου
Ωρωπού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, εκτός ορίων οικισμού της
Κοινότητας Πολυδενδρίου και εντός περιοχής Α – Αττικής όπου οι
επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται από το Π.Δ. της 13-11-1979 (ΦΕΚ
707/Δ/79) σε συνδυασμό με τον Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/05),σύμφωνα
και με το (34) σχετικό έγγραφο.
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ : για καθαριότητα, κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, διαβροχή για
την καταστολή σκόνης των δρόμων κίνησης οχημάτων και των
μηχανημάτων, για τη μείωση σκόνης από τους σπαστήρες και τις
ανάγκες των υγρόψυκτων μηχανημάτων (συνολική απαίτηση σε
νερό: 8400,00 κ.μ. ανά έτος, περίπου, από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και
15 κ.μ. ανά ημέρα που μεταφέρεται στην εγκατάσταση με υδροφόρο
όχημα)
ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /
ΚΑΥΣΙΜΩΝ : α) Ηλεκτρική ενέργεια για το φωτισμό και την κίνηση των
μηχανημάτων (συνολική εκτιμούμενη κατανάλωση: 2000000 kWh
ανά έτος, περίπου)
β) Diesel για τη λειτουργία των ντηζελοκίνητων μηχανημάτων
(συνολική εκτιμούμενη κατανάλωση: 200000 λίτρα ανά έτος,
περίπου)
ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : 2004 ΗΡ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ : Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (εισερχόμενα) τα οποία θα
διαχειρίζεται η υπόψη εγκατάσταση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ
της (2) σχετικής ΚΥΑ, έχουν τους ακόλουθους κωδικούς ΕΚΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)
17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά
17 01 01 σκυρόδεμα
17 01 02 τούβλα
17 01 03 πλακάκια και κεραμικά
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
17 01 07
μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 17 01 06
17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01 ξύλο
17 02 02 γυαλί
17 02 03 πλαστικό
17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 αλουμίνιο
17 04 03 μόλυβδος
17 04 04 ψευδάργυρος
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 κασσίτερος
17 04 07 ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
17 05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
17 06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03
17 08 02
υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08
02
17 09 04
μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03
, όπως τα παραπάνω μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα περιγράφονται
στην υποβληθείσα Μελέτη και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά
στοιχεία αυτής ((23), (25) και (26) σχετικά)
Β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Β1. Αέρια απόβλητα
Εκπομπές σκόνης – σωματιδίων της παραγωγικής διαδικασίας: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τα 100 mg/Νm3, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.
Επίσης, για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Π.Υ.Σ. 34/30.05.02 (ΦΕΚ
125/Α/5.6.02) (σύμφωνα με την Οδηγία 99/03/ΕΚ) και την ΚΥΑ 9238/332 (ΦΕΚ 405/Β/27.02.04)
(σύμφωνα με την Οδηγία 00/69/ΕΚ)
Β2. Λύματα
i) Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 26, παράγραφοι 3.16 και 3.17 του
ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού του 1989 (Απόφαση 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89)
ii) Ισχύει η Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με τις
Γ1γ/17831/7/12/1971 και Γ4/1305/74. Μετά τυχόν σύνδεση της εγκατάστασης με αποχετευτικό
δίκτυο, τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται στο δίκτυο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορέα του
δικτύου.
Β3. Στερεά Απόβλητα
i) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-03) για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα τα οποία
εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 και τα προεδρικά διατάγματα και άλλες διατάξεις που έχουν
εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα
οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων.
ii) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.06),
για τυχόν επικίνδυνα απόβλητα.
Γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81) και ειδικότερα στο άρθρο 2,
Πίνακας 1 αυτού, καθώς και στο Π.Δ.. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18-3-91).
Δ) Γενικοί όροι και περιορισμοί
1. Η δραστηριότητα του θέματος δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με ειδικούς
περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή με ειδικές διατάξεις και που ενδεχομένως δεν
επιτρέπουν την λειτουργία της υπόψη δραστηριότητας
2. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας του θέματος θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η τελική
έγκριση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου από πλευράς των συναρμόδιων
Υπηρεσιών και θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τεθούν από τις εν λόγω
Υπηρεσίες
3. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση ενδεχομένων αρνητικών
επιπτώσεων στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής και για την προσαρμογή του
έργου στο φυσικό περιβάλλον
4. Να υπάρξει μέριμνα για την αποφυγή περιττών αποψιλώσεων και εκχερσώσεων
5. Αισθητικές παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του έργου που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
· Να συνδυασθεί η κατασκευή με αναβάθμιση όλης της περιοχής και δενδροφύτευση
περιμετρικά του χώρου καθώς και συντήρηση και ανανέωση τυχόν υπάρχουσας
δενδροφύτευσης, ώστε να επιτευχθεί αισθητική βελτίωση και να περιορισθεί ο θόρυβος
· Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα σημεία
για τη διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των
ομβρίων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως
αλλαγή στην πορεία ροής τους, υπερφόρτωση παρακείμενων ρεμάτων, λιμνάζοντα νερά
κ.α.
· Τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων από τους υπαίθριους χώρους
· Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πρώτων υλών,
προϊόντων, άχρηστων υλικών και μηχανημάτων, πέραν των προβλεπομένων από την
παρούσα Απόφαση
· Κατάλληλος χρωματισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας
6. Τυχόν επηρεαζόμενα υφιστάμενα έργα υποδομής να αποκατασταθούν πλήρως
7. Να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυροπροστασίας και
πυρόσβεσης και μείωσης του θορύβου & σήμανσης
8. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του
απασχολούμενου στην εγκατάσταση προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και
κοινοτική νομοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις διατάξεις προστασίας των
εργαζομένων με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και δαπέδων ασφαλείας όπου θεωρείται
απαραίτητο, καθώς και στον εργονομικό σχεδιασμό για άνετη εργασία των εργαζόμενων
9. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που
απασχολείται στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και
χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον. Το απασχολούμενο στην εγκατάσταση προσωπικό να φέρει ειδικές στολές
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, φόρμες, μάσκες, ωτοασπίδες,
κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας
10. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις
11. Η υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της μονάδας θα γίνεται κατά το δυνατόν από Οργανισμούς
Κοινής Ωφέλειας
12. Να οριστεί υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας από τον
φορέα της δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων
της δραστηριότητας
13. Για τη λειτουργία της δραστηριότητας, καθώς και για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή
εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να έχουν
χορηγηθεί προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και
εγκρίσεις. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα πρέπει να ειδοποιηθούν αρμοδίως πριν από την
έναρξη των εργασιών για την επόπτευση τυχόν εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν. Σε
περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, αυτές θα
πρέπει να διακόπτονται και να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να
τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα στο (31) σχετικό έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΟΤ
14. Καμία επέμβαση ή εργασία δεν είναι επιτρεπτή εκτός των ορίων της εν λόγω έκτασης. Δεν θα
γίνεται καμία εναπόθεση παντός είδους αποβλήτων σε τυχόν γειτονικά ρέματα καθώς και σε
οποιονδήποτε άλλο φυσικό αποδέκτη
15. Συνολικά η λειτουργία της υπόψη δραστηριότητας να είναι σύμφωνη με τον Ν. 3325/2005
(ΦΕΚ 68/Α/11-03-05) καθώς και με τη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ((3),
(4), (5), (6), (7), (8), (11) σχετικά) και τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των αντίστοιχων
εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
16. Η εταιρία οφείλει να εφαρμόζει Σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, με τα
στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και
προσβάσιμο από το προσωπικό. Θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και υλικά
για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
17. Η επιχείρηση του θέματος, ως κατατασσόμενη στην κατηγορία της μέσης όχλησης,
υποχρεούται να υποβάλει κάθε έτος Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5
του Ν. 858/1979 (ΦΕΚ 1/Α), που να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή
κατανάλωση του εργοστασίου, τις εκπομπές ρύπων και αποβλήτων της παραγωγικής
διαδικασίας και τις τυχόν λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
18. Η επιχείρηση του θέματος, ως κατατασσόμενη στην κατηγορία της μέσης όχλησης,
υποχρεούται να εφαρμόζει μέτρα που προβλέπονται από θεσμικές ρυθμίσεις που
προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία ανταποκρίνονται σε βέλτιστες
διαθέσιμες τεχνικές για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης, σύμφωνα με το
άρθρο 14, παράγραφος 1 του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’)
19. Να τηρείται μητρώο διακίνησης των διαφόρων τύπων αποβλήτων, όπου θα αναγράφονται
όλες οι διακινούμενες ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και αρχείο με τα
αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής και απόδοσης των πρώτων υλών και των προϊόντων. Το
αρχείο θα πρέπει να είναι ξεχωριστό για τα στερεά μη επικίνδυνα και τυχόν επικίνδυνα
απόβλητα και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο από αρμόδιες
Υπηρεσίες. Επίσης, κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους θα πρέπει να ενημερώνονται οι
αρμόδιες Υπηρεσίες περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας με τα
συγκεντρωτικά στοιχεία διακίνησης των αποβλήτων
20. Για τον καθορισμό του χώρου του λατομείου ως χώρου υποδοχής υλικών εκσκαφής και
στείρων υλικών καθαιρέσεων και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης – ανάπλασης του
λατομείου, θα πρέπει να υπάρχουν εν ισχύ όλες οι άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
από την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του
λατομικού χώρου χωρίς τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.
Ε) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν
Ε1) Κατά τη φάση τυχόν διαμόρφωσης / κατασκευής της υπόψη μονάδας:
1. Οι εκσκαφές να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και να ληφθεί μέριμνα για τον
περιορισμό εκπομπής σκόνης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λήψη των ακόλουθων
μέτρων:
a. Συχνή διαβροχή των χώρων εργασίας και των αποθηκευμένων αδρανών υλικών και
ιδιαίτερα κατά την εκφόρτωσή τους
b. Τα οχήματα μεταφοράς των υλικών κατά την διαμόρφωση / κατασκευή του έργου θα
πρέπει να είναι καλυμμένα και ο προγραμματισμός των δρομολογίων θα πρέπει να
γίνεται εκτός ωραρίων κυκλοφοριακής αιχμής. Να αποφεύγεται η διέλευση των
οχημάτων από κατοικημένες περιοχές, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται με την
μικρότερη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Γενικά, οι ώρες των δρομολογίων και οι διαδρομές
των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να προγραμματίζονται κατάλληλα, ώστε να μην
προκαλούνται κυκλοφοριακά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα
c. Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων
d. Πλύσιμο των τροχών των οχημάτων του εργοταξίου
2. Η λήψη χωματουργικών υλικών θα πραγματοποιείται από νόμιμα λειτουργούσες μονάδες. Τυχόν
πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν για την αποκατάσταση του χώρου ενώ τα υπόλοιπα
πλεονάζοντα υλικά να διατεθούν σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης μετά από τη σχετική
αδειοδότηση σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν
επιτρέπεται η απόθεση των προϊόντων των εκσκαφών στη θάλασσα, σε ρέματα, σε
κατακλυζόμενους χώρους, ή προστατευόμενες περιοχές
3. Σε περίπτωση κατά την οποία το σκυρόδεμα θα παρασκευάζεται επί τόπου, τα συστήματα
αvάμιξης για παραγωγή χαρμαvιoύ σκυρoδέματoς θα πρέπει να είvαι υγρoύ τύπoυ (wet batch
mixer) και κλειστά
4. Τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να
είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού και καυσαερίων από τη λειτουργία τους να
είναι οι ελάχιστες δυνατές
5. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη μείωση των οχλήσεων από το θόρυβο
6. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια
θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα
συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το
ΥΠΕΚΑ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
7. Να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών σε περίπτωση διαρροής καυσίμων και λιπαντικών
8. Να ληφθεί μέριμνα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων με σκοπό την απρόσκοπτη ροή
και την προστασία από πλημμύρα
9. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν υλικά, μηχανήματα και οχήματα εκτός του χώρου εργασιών του
έργου
10. Τα στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν κατά τη φάση διαμόρφωσης / κατασκευής του
έργου να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε κατάλληλους και νομίμως αδειοδοτημένους
χώρους διάθεσης απορριμμάτων
11. Κατά τη φάση διαμόρφωσης / κατασκευής του έργου να γίνει κατάλληλη περίφραξη και
εγκατάσταση φωτεινών σημάτων στο χώρο του εργοταξίου για την προστασία τρίτων από
ζημιές και ατυχήματα
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
12. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης / κατασκευής του έργου του θέματος θα
πρέπει να γίνει απομάκρυνση του εργοταξίου και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου.
Ε2) Κατά τη φάση λειτουργίας:
1. Στη μονάδα θα γίνεται διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση ή / και επεξεργασία) ΜΟΝΟ των
μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που έχουν τους κωδικούς ΕΚΑ (σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΒ της (2) σχετικής ΚΥΑ) που περιγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας
Απόφασης
2. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο της εγκατάστασης να γίνεται οπτικός έλεγχος και
αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το περιεχόμενο των προς διαχείριση υλικών.
Σε περίπτωση που βρεθούν οικιακά ή επικίνδυνα απόβλητα ή κάθε τύπου απόβλητα μη
αναφερόμενα στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης, να διασφαλίζεται η χωριστή
συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται με τα ΑΕΚΚ και να εξασφαλίζεται η
προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και διάθεσή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση οικιακών, επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων
3. Για την επεξεργασία των ΑΕΚΚ θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του
άρθρου 11 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010
4. Τα ΑΕΚΚ που θα εισέρχονται στην υπόψη μονάδα απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά
απορρίμματα και επικίνδυνα απόβλητα
5. Τα διαχειριζόμενα υλικά, και ειδικότερα τα ΑΕΚΚ, θα πρέπει να διαβρέχονται κατά τη φάση
της φορτοεκφόρτωσής τους για τη μείωση των εκπομπών σκόνης. Εντός των κτιρίων της
υπόψη εγκατάστασης όπου τυχόν υπάρχει παραγωγικός εξοπλισμός να υπάρχει και να
λειτουργεί κατάλληλη διάταξη απαγωγής και συγκράτησης σωματιδίων
6. Να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή έκλυσης σκόνης, ειδικότερα δε:
· Κατά την μεταφορά των αδρανών υλικών, από και προς την εγκατάσταση, με διαβροχή
αυτών
· Συχνή διαβροχή του γηπέδου της εγκατάστασης και των διαδρόμων κίνησης των
οχημάτων
· Κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας – μεταφοράς – θρυμματοποίησης – διαχωρισμού –
κοσκίνισης των ΑΕΚΚ, με την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος περιορισμού,
συγκράτησης και καταστολής της εκπεμπόμενης σκόνης, ώστε να μην υφίστανται
υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων
· Κατά την προσωρινή αποθήκευση, με τακτική διαβροχή αυτών με νερό
7. Τα οικοδομικά υλικά αφού διαχωριστούν σε χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο κλάσμα και μετά
την απομάκρυνση των προσμίξεων από μη οικοδομικά υλικά (μέταλλα, πλαστικό, ξύλο κ.α.)
και μείωση μεγέθους με σπαστήρα, όπου απαιτείται, να αποθηκεύονται προσωρινά σε
κατάλληλους χώρους αποθήκευσης. Στη συνέχεια το χονδρόκοκκο και το λεπτόκοκκο κλάσμα
να διατίθενται ως προϊόντα, ανάλογα με το μέγεθός τους, για παράδειγμα, ως οικοδομικά
υλικά, για αποκατάσταση ανενεργών λατομείων και τοπίων, αναπλάσεις χώρων, πλήρωση
χαντακιών, ως άμμος σκυροδέματος, ως υποκατάστατο στην οδοποιία κ.α.
8. Τα επεξεργασμένα αδρανή να χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή
σκυροδέματος ή άλλων υλικών και ως “προϊόντα δομικών κατασκευών” σε έργα που
καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση
για την οποία προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία
των ΑΕΚΚ, καθώς και τα χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών να αξιοποιούνται με τη χρήση
τους σε εργασίες επιχωματώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών και εν ενεργεία λατομείων,
ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεις χώρων υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση
υποβαθμισμένων τοπίων ή ανάπλαση χώρων
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
9. Το αργιλούχο και πηλώδες υλικό το οποίο προκύπτει σαν υποπροϊόν της δραστηριότητας και
είναι ακατάλληλο για την παραγωγή εμπορεύσιμων αδρανών υλικών, μετά από ανάμιξη με
κατάλληλα υλικά εκσκαφών (φυτοχώματα) να χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και
βελτίωση των αποκατεστημένων εκτάσεων
10. Η ποσότητα αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες επίχωσης, όπως αυτή ορίζεται
στην Απόφαση 2011/753ΕΕ, θα πρέπει να καταγράφεται από την εγκατάσταση ξεχωριστά
από την ποσότητα των αποβλήτων που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση ή
ανακύκλωση ή χρήση σε άλλες εργασίες ανάκτησης υλικών. Η μεταποίηση των αποβλήτων
σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες επίχωσης θα πρέπει, επίσης, να
συμπεριλαμβάνεται στην επίχωση
11. Τα μεταλλικά αντικείμενα, τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα ξύλα, τα πλαστικά κ.α. να αποθηκεύονται
σε κατάλληλα μέσα αποθήκευσης και να παραδίδονται για περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία ή
ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. Το ξύλο, το πλαστικό, τα μέταλλα και το
χαρτί να οδηγούνται όταν αυτό είναι απαραίτητο σε μείωση του όγκου τους και κατόπιν να
αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα αποθήκευσης
12. Τα απόβλητα που δεν είναι αξιοποιήσιμα – ανακυκλώσιμα να αποθηκεύονται προσωρινά και
να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ
13. Ο χώρος να είναι στεγανοποιημένος (τσιμεντοστρωμένος ή ασφαλτοστρωμένος) για την
αποφυγή ρύπανσης του εδάφους. Από τα υγρά απόβλητα από τυχόν πλύσεις θα πρέπει,
πριν από τη διάθεσή τους, να απομακρύνονται τα περιεχόμενα στερεά και να διατίθενται σε
κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους μαζί με τα υπολείμματα από τη διαλογή των αποβλήτων.
Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών από τους χώρους
αποθήκευσης των υλικών, το δάπεδο να είναι αδιαπέραστο από απόβλητα και ανθεκτικό σε
μεγάλο βάρος, με κατάλληλη κλίση και επιδαπέδια σχάρα για τη συλλογή τυχόν ρυπασμένων
με απόβλητα υγρών
14. Η πλύση του εξοπλισμού να γίνεται τακτικά. Τα υγρά απόβλητα πλύσης του εξοπλισμού
καθώς και τυχόν άλλα ρυπασμένα υγρά, να οδηγούνται μέσω καναλιών συλλογής και ειδικών
σχαρών σε κατάλληλη δεξαμενή καθίζησης και στη συνέχεια, εφόσον είναι εφικτό, να
επαναχρησιμοποιούνται για την πλύση του εξοπλισμού και τη διαβροχή για τη μείωση των
εκπομπών σκόνης. Τυχόν περίσσεια του διαυγασμένου νερού να διατίθεται κατάλληλα μέσω
κατάλληλα αδειοδοτημένου εργολάβου
15. Να γίνεται καθαρισμός του χώρου της εγκατάστασης με κατάλληλα μέσα (για παράδειγμα,
χρήση μηχανικού σάρωθρου κ.α.). Τα στερεά απόβλητα (οξείδια μετάλλων, μεταλλικά
αποκόμματα κ.α.) θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σε κατάλληλα
αδειοδοτημένες εταιρίες
16. Όλα τα μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται υπό κατάλληλες
υγειονομικές συνθήκες. Τα container προσωρινής αποθήκευσης να τοποθετούνται είτε εντός
των κτιρίων είτε εκτός αυτών σκεπασμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής
αποθήκευσης
17. Η προσωρινή αποθήκευση των υλικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη των αποβλήτων, προκειμένου να προληφθούν τυχόν
ατυχήματα
18. Το ύψος των σωρών των προς ανακύκλωση υλικών και των προϊόντων της ανακύκλωσης να
μην υπερβαίνει τα 5 μέτρα και ο χώρος της πλατείας όπου θα λαμβάνει χώρα η προσωρινή
αποθήκευση να είναι αθέατος από τις παρακείμενες περιοχές. Οι σωροί να μην βρίσκονται σε
επαφή – πλησίον της Λεωφ. Μαρκοπούλου - Ωρωπού
19. Ο χρόνος παραμονής των ανάμικτων αποβλήτων προ της διαλογής δεν θα πρέπει να ξεπερνά
τις τριάντα (30) ημέρες από την άφιξή τους στην εγκατάσταση. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος
παραμονής τους μπορεί να παραταθεί μέχρι έξι (6) μήνες. Τα ανακτημένα υλικά θα πρέπει σε
χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες να έχουν διατεθεί στην
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας / ανακύκλωσης. Τα μη αξιοποιήσιμα
απόβλητα που προκύπτουν από τη διαλογή θα πρέπει να οδηγούνται σε κατάλληλα
αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ εντός πέντε (5) ημερών
20. Η αποθήκευση των διαφόρων τύπων υλικών να είναι προσωρινή και να γίνεται τακτική
αποκομιδή αυτών και μεταφορά στους αντίστοιχους αποδέκτες
21. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση ελαστικών και γενικότερα καύση
οποιουδήποτε είδους στερεών αποβλήτων ή λαδιών στον χώρο του έργου
22. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο VI της
υποβληθείσας Μελέτης καθώς και στα συνοδευτικά / συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, τα οποία
θα εφαρμοσθούν στο σύνολο τους και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της
παρούσας Απόφασης
23. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια
θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-04), θα
συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται μέσω αντίστοιχου εγκεκριμένου από το
ΥΠΕΚΑ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων σε κατάλληλα
αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
24. Να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα προσπελάσιμα σημεία της εγκατάστασης διάφορα
υλικά σε επάρκεια (για παράδειγμα, πριονίδι, άμμος κ.α.) μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται
η εξουδετέρωση ή / και η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση τυχόν διαρρεόντων
καυσίμων, λιπαντικών κ.α.. Τα μίγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα
πιστοποιημένες συσκευασίες μέχρι τη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας επικινδύνων
25. Η διάθεση των αστικών λυμάτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις
26. Τα αστικά υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. Ο βόθρος να εκκενώνεται από
βυτιοφόρο που θα μεταφέρει τα λύματα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων (για παράδειγμα, στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης). Να τηρούνται οι
προϋποθέσεις που θέτει ο φορέας λειτουργίας της αδειοδοτημένης εγκατάστασης
επεξεργασίας λυμάτων. Η Εταιρία θα πρέπει να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία
παραλαβής και μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και
έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων για τη σωστή λειτουργία της διάθεσης των
αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στον εν λόγω
σύστημα
27. Να κατασκευαστεί και να λειτουργεί σύστημα διευθέτησης ομβρίων, ώστε αυτά να μην
έρχονται σε επαφή κατά το δυνατόν με τις προσωρινώς αποθηκευόμενες α’ ύλες και τα
προϊόντα της επεξεργασίας αυτών. Σε περίπτωση που συμπαρασύρονται σωματίδια και
άλλες ουσίες θα πρέπει να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία πριν τη διάθεσή τους. Να
γίνεται συστηματικός έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση του ως άνω συστήματος και των
αντίστοιχων φρεατίων συλλογής τους
28. Τα δάπεδο πάνω στο οποίο θα εδραστεί ο εξοπλισμός και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης του έργου να είναι κατάλληλο ώστε να καθίσταται εύκολο στον καθαρισμό
αλλά και στεγανό
29. Η συλλογή και μεταφορά των διαφόρων τύπων αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση να
γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, είτε πρόκειται για ιδιωτικών συμφερόντων
εταιρίες είτε για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για παράδειγμα, δημοτικούς ή
διαδημοτικούς
30. Τα οχήματα μεταφοράς των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και τυχόν
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετικές άδειες σύμφωνα με τις
διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 και των ΚΥΑ 13588/725/06 και 24944/1159/06,
αντίστοιχα, να είναι εξοπλισμένα με όλα τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης έκτακτων
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
περιστατικών, να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση
πυρκαγιών από τυχόν εύφλεκτα μεταφερόμενα υλικά, να διαθέτουν δελτίο τεχνικού ελέγχου
ΚΤΕΟ και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Οι εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν
τα εκάστοτε ισχύοντα όρια
31. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των διαφόρων υλικών
(κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού
διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997. Αντίστοιχα, όσον αφορά σε τυχόν επικίνδυνα
απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα
στην ΚΥΑ 24944/1159/06
32. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης και τα μηχανήματα που δημιουργούν
κραδασμούς και δονήσεις να τοποθετηθούν σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις / στηρίξεις
33. Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου θα πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα μέτρα (για παράδειγμα, τοποθέτηση αντιθορυβικών πετασμάτων). Ο εξοπλισμός
που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει μειωμένες εκπομπές θορύβου και να είναι
εφοδιασμένος με πιστοποιητικά τύπου ΕΕ
34. Να τηρείται η καθαριότητα και η τάξη όσον αφορά στη συγκέντρωση των υλικών στο χώρο
της μονάδας καθώς και όσον αφορά στις κάθε είδους τυχόν διαρροές υγρών. Θα λαμβάνεται
ιδιαίτερη μέριμνα ώστε ο χώρος της εγκατάστασης να διατηρείται καθαρός από διασκορπισμένα
ελαφρά αντικείμενα καθώς και από κάθε είδους διαρροές υγρών
35. Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος ώστε να παρεμποδίζει τυχόν διαφεύγοντα
μικροαπορρίμματα από το να διασπείρονται εκτός των ορίων του χώρου. Για λόγους υγιεινής και
αισθητικής η εν λόγω περίφραξη να συντηρείται τακτικά
36. Η διαχείριση των συσκευασιών και γενικά όλων των λοιπών αποβλήτων που υπάγονται στη
νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση ειδικών τύπων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2939/01 και των προεδρικών διαταγμάτων και άλλων διατάξεων που έχουν ή
πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου ((4), (5), (6), (7), (8),
(11) σχετικά) και τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το
ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Για όσα από τα εν λόγω απόβλητα
απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΑΛΕ, συσσωρευτές), καθώς και για άλλα
τυχόν επικίνδυνα απόβλητα, θα πρέπει η εγκατάσταση να συμπληρώνει κατάλληλα έντυπα
αναγνώρισης, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να διατηρούνται για τρία (3) τουλάχιστον
έτη. Η υπόψη εγκατάσταση ως εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ υποχρεούται να συμβληθεί
με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, εφόσον εγκριθούν τέτοια, και οι
σχετικές συμβάσεις θα πρέπει να προσκομιστούν στην Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής αμέσως μετά τη σύναψή τους. Η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει τα
εγκεκριμένα συστήματα με τα οποία θα συνεργάζεται, αναλυτικά, για τις ποσότητες ΑΕΚΚ
που εισέρχονται στην εγκατάσταση, το είδος διαχείρισης, τις ποσότητες των εξερχόμενων
υλικών ανά κατηγορία καθώς και για τους αποδέκτες αυτών
37. Η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
αμέσως μετά την υπογραφή τους όλες τις σχετικές Συμβάσεις συνεργασίας με τους
αδειοδοτημένους αποδέκτες των διαφόρων τύπων αποβλήτων
38. Εφόσον δημιουργηθεί σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται
παλαιά μέταλλα ή γενικότερα μεταλλικά απόβλητα, η εταιρία θα πρέπει να συμβληθεί άμεσα
με αυτό και να προσκομίσει στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την
αντίστοιχη σύμβαση
39. Στους στεγασμένους χώρους όπου θα τοποθετούνται υλικά να υπάρχει περιμετρικά
προστασία από τα νερά της βροχής ώστε να μην υπάρχει περίπτωση σωματίδια κ.α. να
παρασυρθούν από όμβρια ύδατα που τυχόν εισέρχονται στο χώρο. Ομοίως και για
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
οποιονδήποτε χώρο όπου υπάρχει περίπτωση να παρασυρθούν απόβλητα από τα όμβρια
ύδατα
40. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς και η
συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο
ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία
41. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού (απαγωγή αέρα από το κτίριο
και είσοδος φρέσκου αέρα από τον εξωτερικό χώρο) ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των
κτιρίων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων
42. Η αποκομιδή των οικιακών στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης να γίνεται με ευθύνη του
φορέα του έργου και σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ΟΤΑ και να διατίθενται σε νόμιμα
λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων
43. Οι ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στα διάφορα επί μέρους τμήματα της δραστηριότητας
του θέματος, οι οποίες περιγράφονται στην υποβληθείσα Μελέτη και στα συνοδευτικά /
συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, να είναι τέτοιες που να ελαχιστοποιούν τις απώλειες των
προς διαχείριση υλικών και να μεγιστοποιούν την απόδοση του συγκροτήματος
44. Να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα απόβλητα στο περιβάλλον
45. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή ασφάλειας και
υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού
της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
ΣΤ) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες
Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα, σε ρέματα, προστατευόμενες
περιοχές καθώς και σε οποιονδήποτε φυσικό αποδέκτη
Ζ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων
Οι ανωτέρω περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, και με την
προϋπόθεση ότι θα τηρούνται με ακρίβεια και ότι δεν θα επέλθει εντωμεταξύ μεταβολή των δεδομένων
βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα Απόφαση. Αν κατά την φάση της λειτουργίας της εγκατάστασης
προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς η δημόσια υγεία και το περιβάλλον ή εάν μεταβληθούν οι όροι
λειτουργίας της, η παρούσα Απόφαση μπορεί να ανακληθεί ή και να τροποποιηθεί. Η μη τήρηση των όρων
της παρούσας Απόφασης ή η καθ' υπέρβαση αυτών πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα
έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των
άρθρων 28,29 και 30 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α). Κατά τη λήξη της
ισχύος της παρούσας Απόφασης ο Φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται εγκαίρως να υποβάλει
σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία για να εφοδιαστεί με νέα Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα Απόφαση δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως, εκσυγχρονισμού, λειτουργίας, χρήσεως
γης κ.α.) που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας.
Η) Ο Φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για κάθε συμβάν ή ατύχημα που επηρεάζει το περιβάλλον, καθώς
και να παρέχει στους εκπροσώπους της αρμόδιας αρχής κάθε αναγκαία βοήθεια για τη διενέργεια
των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης. Η θεωρημένη Μελέτη και τα συνοδευτικά / συμπληρωματικά
στοιχεία αυτής ((23), (25) και (26) σχετικά) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Απόφασης και θα πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από
αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Τα ως άνω αναφερόμενα στην παρούσα Απόφαση αποτελούν υποχρεώσεις του Φορέα της
δραστηριότητας, για την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή των οποίων, αποτελεί επίσης
ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες εγκρίσεις ή άδειες.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής
προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους,
σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/02
και το Π.Δ. 135/2010.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε
διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.
Ο Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ