Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Aγαπητοἰ μου συμπολίτες, για κάποιους λόγους τυχαίνει να παρουσιάζονται βλάβες στο δἰκτυο ύδρευσης της περιοχής μας με αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης ορισμένων περιοχών. Η αποκατάσταση της υδροδότησης των περιοχών αυτών από το αρμόδιο τεχνικό συνεργείο απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από το είδος της βλάβης, τη χρονική στιγμή, το σημείο, καθώς και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, και για την κάλυψη των άμεσων άναγκών κάθε νοικοικυριού κρίνεται απαραίτητη η ὐπαρξη δεξαμενής ύδατος, της οποίας η χωρητικότητα σε νερό θα είναι ανάλογη με την αναγκαία χρήση κάθε οικογένειας ανάλογα με τα μέλη αυτής, λαμβανομένου υπόψη ότι η διάρκεια της διακοπής σε κάθε περίπτωση θα είναι σχετικά μικρή.
Ιωάννης Γ. Δήμας
Αντιδήμαρχος Αφιδνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: