Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Η Περιφέρεια Αττικής: Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου

Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες και ξεκινά στο Καπανδρίτι,η κατασκευή του έργου,"Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Καπανδριτίου".Το Έργο είναι προϋπολογισμού 992.560,00ευρώ. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία VALION ATE.Η εν λόγω εταιρεία  προσέφερε έκπτωση 63,6% δίνοντας τη χαμηλότερη τιμή.
Ευτυχώς που το δημοπρατεί και το χρηματοδοτεί η περιφέρεια γατί αν το δημοπρατούσε ο απερχόμενος δήμαρχος με το συνάφι του..δηλαδή απευθείας ανάθεση-βλέπε Βαρυκό...το έργο θα είχε έκπτωση 10%...όπως όλα τα έργα του Δήμου Ωρωπού.
Συνεδρίαση 37η Απόφαση υπ’ αριθ. 1765/2018
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-06-2018. Θέμα 73ο Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 992.560,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 2. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
 Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει 1. Την έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 992.560,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στην εταιρεία “ VALION ΑΤΕ” η οποία προσέφερε μέση έκπτωση έκπτωση εξήντα τρία και εξήντα τοις εκατό (63,60 %) δίνοντας τη χαμηλότερη τιμή καλύπτοντας παράλληλα όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 2. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: