Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Η ποινική δίωξη για τον απερχόμενο Δήμαρχο Ωρωπού

Κόλαφος για τον απερχόμενο Δήμαρχο Ωρωπού,η έκθεση-πόρισμα των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,η οποία διενεργήθηκε στο Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Η έκθεση αφήνει έκθετο τον απερχόμενο Δήμαρχο Ωρωπού. Η αναζήτηση ποινικών ευθυνών έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα.Κάποιοι είναι υπόδικοι!!!!!!!Έτσι δεν είναι απερχόμενε Δήμαρχε Ωρωπού;;;;;;;;;;
      ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διενήργησε έλεγχο στο ως άνω Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με αντικείμενο τη νομιμότητα χορήγησης αδειών απλής χρήσης χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά το έτος 2016 χωρίς να έχουν πληρώσει προηγούμενες οφειλές τους προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού. Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:
α) Δεν καταρτίστηκε ο προβλεπόμενος στο άρθρο 234 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω.
 β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. αντί να αποτελείται από επτά (7) μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού αποτελείτο από έντεκα (11) μέλη από 7-3-2012 έως 28-9-2015 και από εννέα (9) μέλη από 29-9-2015 έως 2-12-2015, ενώ από 3-12-2015 αποτελείται από επτά (7) μέλη.
γ) Δεν υλοποιήθηκε τόσο η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. όσο και η εγκριτική απόφαση αυτής του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά της ταμειακής υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. στον Δήμο με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων προβλημάτων στη λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω.
 δ) Δεν εστάλη η απόφαση με αριθ. 57/2015 του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. (Πρακτικό 7/20-5-2015) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για τη μεταφορά της ταμειακής υπηρεσίας στον Δήμο Ωρωπού, για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας αυτής από τον Γενικό Γραμματέα (άρθρα 225 και 238 του Ν. 3852/2010).
ε) Δεν ορίστηκε ταμίας με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. για την είσπραξη των εσόδων του (άρθρο 48 παρ 1 του ΒΔ/τος 17/5-15/6/1959).
  στ) Δεν καθορίστηκαν Ζώνες Αντικειμενικών Αξιών (π.χ. Α΄ Ζώνη Ανταλλάγματος, Β΄ ΖώνηΑνταλλάγματος κ.λ.π.) πριν από τη διαδικασία παραχώρησης στους ενδιαφερομένους. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 8321.6/01/12/12-03-2012 (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 ζ) Χορηγήθηκαν άδειες παραχώρησης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα, με αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Λ .Τ.Σ.Ω., σε είκοσι δύο (22) ενδιαφερόμενους ενώ εκκρεμούσαν οφειλές τους προηγούμενων ετών στο Ν.Π. συνολικού ποσού 83.163,73 ευρώ κατά παράβαση των όρων των αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω..
 η) Το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. δεν προέβη στην άρση των αδειών παραχώρησης των οφειλετών παραχωρησιούχων αν και προβλεπόταν στις άδειες ο όρος αυτός σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ρύθμιζε τις οφειλές του προηγούμενων ετών.
 θ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. για τη χορήγηση άδειας παραχώρησης ήταν πλημμελώς συμπληρωμένες.
 ι) Οι συνολικές οφειλές των 38 συνολικά παραχωρησιούχων προς το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέχρι τις 13-4-2016 που εγκρίθηκαν οι είκοσι επτά (27) άδειες παραχώρησης. ανερχόταν στο ποσό των 175.301,79 ευρώ Το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. δεν ακολούθησε τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από τις εν λόγω παραχωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974.) και δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 κ) Το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. δεν προέβη στη λήψη μέτρων για το διακανονισμό των χρεών προηγούμενων ετών των τριάντα οκτώ (38) συνολικά οφειλετών που τους χορηγήθηκε άδεια χρήσης χώρου χερσαίας
ζώνης.
 λ) Το αυτοτελές τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. δεν άσκησε την αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.2 του Ο.Ε.Υ. σχετικά με τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων οφειλών και οφειλετών και την αποστολή τους στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκάλας Ωρωπού.
Με τη σχετική έκθεση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες και η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατ΄άρθρο 5, παρ. 5γ του Ν.3074/2002. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: