Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

ΒΑΡΥΚΟ:Όταν το θράσος ξεχειλίζει,η κοινωνία απαντά


Όταν το θράσος ξεχειλίζει,όντως  η κοινωνία απαντά!!!!!!!Πραγματικά εγκρίνω και προσαυξάνω!!!!
Πραγματικά το θράσος έχει βάλει στην άκρη το ηθικό πλεονέκτημα.
Πως μπορεί κανείς να κρίνει τι είναι ηθικό;;;;Ποιος αποφάσισε για το ηθικό της απευθείας ανάθεσης στο Βαρυκό με 12.5% έκπτωση;;;;;;αυτό δεν είναι θράσος;;;;;;η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος δεν είναι θράσος;;;;;;Για αυτό η κοινωνία πραγματικά απαντά!!!!!!Τώρα αν είναι κουφοί-κουφές ή στραβοί-στραβές,γρήγορα στο γιατρό!!!!! 
Ως κοινωνία έχουμε σκέψεις για την ηθική."καλύτερα να σου βγεί το μάτι παρά το όνομα",λέμε. Όταν κάποιος-ια βάζουν διαχωρισμούς και ταμπέλες κτίζονται πονηρές  διαιρέσεις στη λογική του "διαίρει και βασίλευε".
Το ηθικό πλεονέκτημα χτίζεται και διατηρείται δύσκολα και καθρέπτης είναι οι πράξεις.Στο δημοκρατικό σύστημα αξιών η ηθική και η ανηθικότητα δεν απονέμονται ποτέ προκαταβολικά,αλλά σύμφωνα με τις πράξεις καθενός.
Δημοσιεύω απόσπασμα από την προγραμματική συμφωνία της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Ωρωπού.
........ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 123/2018...Σήμερα 10/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30...................
............Θέμα 2ο Η.Δ. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΡΥΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 1.525.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)......................
........................ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαρυκό του Δήμου Ωρωπού» συνολικού προϋπολογισμού 1.525.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 2. Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου, ένα εκ των οποίων να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.................................
..........ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.............
...........
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, ως εξής: α) δύο (2) Περιφερειακούς Συμβούλους Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, β) δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ωρωπού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό του Συμβούλιο. 2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, εκ των μελών της Επιτροπής, με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 3. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και η τήρηση των όρων αυτής. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: