Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Ξεκάθαρο τοπίο ζητά με απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο για τα εργοστάσια ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης: “Εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Αιολική Ενέργεια, Βιοµάζα κ.ά.) στην Περιφέρεια Αττικής”. Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε ότι είναι απαραίτητο να προωθηθούν: 
1) Η επίλυση όλων των προβληµάτων που σχετίζονται µε την εγκατάσταση µονάδων βιοµάζας στη χωρική αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Τα προβλήµατα αυτά εκκινούν από την αντιφατικότητα του υπάρχοντος πλαισίου το οποίο δεν είναι αρκετό για να προστατεύσει µε ασφάλεια τους πολίτες, το περιβάλλον αλλά και τους επενδυτές του χώρου. Η προώθηση από το ΥΠΕΝ του νέου νόµου για τις ΑΠΕ αλλά και των χρήσεων γης αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για απαραίτητες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
2) Η εκπόνηση του ενεργειακού σχεδιασµού της Περιφέρειας, έτσι ώστε να εκτιµηθούν αναλυτικά οι δυνατότητες αλλά και τα προβλήµατα που συνδέονται µεκάθε ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή (αιολική & ηλιακή ενέργεια, βιοµάζα, γεωθερµία), όπως και η σύνδεση της ανάπτυξης των έργων µε άλλες δραστηριότητες, όπως η διαχείριση των απορριµµάτων και αποβλήτων, η βιοµηχανική δραστηριότητα, ο τριτογενής τοµέας, οι λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Στον ενεργειακό σχεδιασµό θα καθορίζονται στόχοι, θα εκτιµάται το δυναµικό για κάθε κατηγορία τεχνολογίας που αξιοποιεί ΑΠΕ ενώ θα προτείνονται και οι νέες θεσµικές ρυθµίσεις που είναι απαραίτητες. 
3) Η εκµετάλλευση όλων των νέων εργαλείων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπως ο ενεργειακός συµψηφισµός, η δυνατότητα δηµοπρασιών, η θεσµοί της κοινωνικής οικονοµίας µε στόχο την ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών, καθώς και η µέγιστη εµπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
4) Ο ειδικός σχεδιασµός για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στους µικρούς νησιωτικούς δήµους της Περιφέρειας. Ειδικότερα και µε δεδοµένο ότι υποβάλλονται στο Περιφερειακό Συµβούλιο της Αττικής για γνωµοδότηση µελέτες για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, χωρίς να είναι πλήρως ξεκάθαρο το νοµικό καθεστώς εγκατάστασης τους και στα πλαίσια της προστασίας των επενδυτών, της αποφυγής αυθαίρετων κατασκευών και δράσεων και της εφαρµογής των ανάλογων πολεοδοµικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών όρων και κανόνων, θα πρέπει γενικότερα και ειδικότερα για την Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής να γίνουν άµεσα νοµοθετικές ρυθµίσεις για το καθεστώς εγκατάστασης των µονάδων εκµετάλλευσης της ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικότερα από βιοµάζα ή βιοαέριο για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε σχέση µε τα θέµατα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
Μέσο-µακροπρόθεσµα να επισπευστούν οι διαδικασίες µε συνεργασία και συνέργεια των ∆ΗΜΩΝ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆/ΣΗΣ, του ΥΠΕΝ και του ΚΑΠΕ για την ένταξη όλου του συστήµατος των ΑΠΕ σε ενιαίο παρατηρητήριο. (αρ. απόφασης 252/2016 

Δεν υπάρχουν σχόλια: