Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

"Στέρεψε" η αγελάδα στο Δήμο Ωρωπού

Είναι πράγματι ένα ερώτημα!!!!!!!!"Στέρεψε" η αγελάδα στο Δήμο Ωρωπού;;;;;;;
Μήπως πάσχει από ¨μαστίτιδα" και χάνετε το γάλα στο δρόμο πριν φτάσει στις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων;;;;;;Επειδή ο κατασταλτικός έλεγχος είναι δύσκολος...!!!!!πρέπει να σε πιάσουν με την αγελάδα στη πλάτη!!!!!!!μάλλον αυτός  την αντέχει!!!!

Μήπως ......λέω μήπως.......θα ήταν φρόνιμο εκ μέρους της δημοτικής αρχής να κάνει τα δέοντα,όσο ποιο γρήγορα μπορεί!!!!!!πριν είναι πολύ αργά!!!!!!Συνέχεια επί του πιεστηρίου!!!!!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 4632 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ του Κράτους Δ/νσεις Διοίκησης Τηλέφωνο : 213-1364000 Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Τ.Κ. : 10183 Αθήνα ΘΕΜΑ: Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 «οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β΄), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση». Σε συνέχεια ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας και αφορούν στη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικής μονάδες της Χώρας μέσω των σχολικών επιτροπών, σας επισημαίνουμε ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του ν.4483/2017 (Α΄107/31-7-2017). Προς τούτο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ΄ αριθ. 1364/12-02-2018 Α΄ Απόφαση Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 προς τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, προχώρησε στην αύξηση του σχετικού κονδυλίου, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 28.000.000,00 ευρώ, έχοντας λάβει υπόψη μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου, δυνάμει της προαναφερθείσας διάταξης. Οι σχετικές υποχρεώσεις, άλλωστε, αναφέρονται ρητά μεταξύ των δαπανών των σχολικών επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης οικ. 1940/02-02-2018 (Β΄310), με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 3 της ΥΑ 8440/2011 (Β΄318) «καθορισμός Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: