Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Για τον Διοικητή Τροχαίας Καπανδριτίου,και τον Δήμαρχο Ωρωπού

Ο Διοικητής της τροχαίας το Γνωρίζει;;;;;Είναι απόφαση της Κυβέρνησης;;;;;;;;
Αφού δεν την εφαρμόζει ο διοικητής της τροχαίας,μήπως πρέπει να απαντήσει ο αναπληρωτής υπουργός προστασίας του πολίτη ο κ.Τόσκας;;;;;;;;;;
Ο Δήμαρχος Ωρωπού,γιατί σιωπά;;;

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 93/27.05.2016
8. Η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο απαγορεύ- εται για οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγών και λοιπές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων καθορίζονται εξαιρέσεις από την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου για ειδικούς λόγους, που αφορούν στην μόνιμη διαμονή του ιδιοκτήτη του οχήματος σε όμορη περιοχή, σε δημότη, σε εκτέλεση δημοσίου ή ιδιωτικού έργου, σε έδρα εγκατάστασης της επιχείρησης, σε ιδιοκτήτες αγροτικής χρήσης οχημάτων και τροχήλατων μηχανημάτων που είναι κύριοι ακινήτου όμορης περιοχής, όταν σε αυτά εξυπηρετούνται αγροτο- κτηνοτροφικές δραστηριότητες, σε λεωφορεία ΚΤΕΛ και ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας διέλευσης, των απαιτούμενων δικαιολο- γητικών για την υποβολή της αίτησης χορήγησής της, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων για τη χορήγησή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τα ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: