Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Μαϊμού προσπάθεια για τη πολιτική προστασία στις Αφίδνες

Η μαϊμού προσπάθεια από τον απερχόμενο κοινοτάρχη Συκάμινου να μισθώσει ακίνητο της αρεσκείας του.....άγρα ψήφων!!!!!!! για την πολίτικη προστασία Αφιδνών.  Από το παράθυρο!!!!!
Η χθεσινή ανάρτηση του απερχόμενου κοινοτάρχη στο διαύγεια.Αναμένουμε την διακήρυξη στη ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια για να τρέχουν οι ημερομηνίες για τη συμμετοχή όποιων ιδιοκτητών ενδιαφέρονται.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης: 68/13-05-2019 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10863/13-05-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ωρωπού του Τμήματος Αφιδνών..........................................................................................................................................................................................................................
11) Δημοσίευση Διακήρυξης Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων, στην έδρα του Δήμου, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, www.oropos.gov.gr, και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (ή σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου αν δεν εκδίδεται ημερήσια) και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07. 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό 68/2019 Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θωμάς Δημ. Ρούσσης Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Θωμάς Δημ. Ρούσσης ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Μαντάς Γεώργιος 2. Σιδέρης Γεώργιος 3. Βελτανιώτης Δημήτριος 4. Δάβρης Γεώργιος 5. Σιδέρης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια: