Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Ερώτηση στη Βουλή για την νομιμότητα του Λιμενικού ταμείου Ωρωπού

Είχα γράψει άρχισαν τα όργανα για το Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού!!!!!!!!
Οι Βουλευτές του ΣΎΡΙΖΑ ,Στάθης Παναγούλης και Νάσος Αθανασίου με ερώτηση τους στην ΒΟΥΛΉ ,ερωτούν τους υπουργούς Εσωτερικών και Ναυτιλίας ,Είναι νόμιμη ή όχι η λειτουργία του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Δημοτικό λιμενικό ΤΑΜΕΊΟ....... Ωρωπού";;;;;;;;για να δούμε σφίγγουν οι κ΄@λοι!!!!!!!!!!!!
         
                                                      ε ρ ώ τ η σ η
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού» με πράξη παράδοσης – παραλαβής της  16ης Μαρτίου 2012 πέρασε στη δικαιοδοσία του Δήμου Ωρωπού με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού». Όμως το εποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 8312.48/02/2012/05-04-2012 έγγραφό του,  έκρινε την πράξη παράδοσης ως ανυπόστατη και νομικώς ανίσχυρη.

Στη συνέχεια, ο Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012) ρύθμισε τη διαδικασία παράδοσης των αρμοδιοτήτων των κρατικών λιμενικών ταμείων στα δημοτικά λιμενικά ταμεία. Στον νόμο αυτό συμπεριελήφθη ονομαστικά το Δημοτικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού, και μάλιστα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 46 παρ. 1 του νόμου 4071/2012. Άρα  ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4071/2012.

Σε τούτο συνηγορεί και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8312.64/14/2012 έγγραφό του, συμπεριλαμβάνει  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού στους οργανισμούς που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4071/2012.

Παρόλα αυτά, ο τότε  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ’ αριθ. 18344/16792/26-04-2012 πράξη του, έκρινε, ότι «για το Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012, καθώς αυτό λειτούργησε πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου (11-04-2012)». Τούτο όμως  δεν βασίζεται σε κανένα νομικό πλαίσιο. Όταν τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4071/2012, δεν είχε ακόμη συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ο Οργανισμός της Εσωτερικής του Υπηρεσίας  ούτε  είχε εγκριθεί ο προϋπολογισμός του, κάτι που απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 244, 239, 240 και 234 παρ. 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 2738/1999, για τη νόμιμη λειτουργία οποιουδήποτε δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η δέσμευση αυτή είχε τεθεί ως αυτονόητη και απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τις υπ’ αριθμ. 365/2005 και 155/2007 γνωμοδοτήσεις του.

Την παραπάνω πράξη του Γ.Γ.Α.Δ.Α. η Επιτροπή του άρθρου 153 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την έκρινε ως διεκπεραιωτικό  διοικητικό έγγραφο και όχι ως διοικητική εκτελεστή πράξη, με συνέπεια η πράξη αυτή να μη μπορεί να εκτελεστεί.

Για το θέμα αυτό, με παρέμβασή του ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΕΔΔ Φ. 1283.12/18934 έγγραφό του προς τον γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού, που κοινοποιεί και στο ΥΠΕΣ, ζητεί από το ΥΠΕΣ να προχωρήσει στην άμεση διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, προκειμένου να συνεχιστεί η ανεμπόδιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων του εν λόγω ΝΠΔΔ.
Ο Γ.Ε.Δ.Δ. μάλιστα σημειώνει, ότι ενώ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφό της (26-4-2012) διατυπώνει την άποψη ότι για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ωρωπού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου (4071/2012), καθώς αυτό λειτούργησε πριν την έναρξη της ισχύος του 4071/2012, με νεότερο έγγραφο (8-10-2012), η ίδια υπηρεσία, υποβάλλει ερώτημα προς την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΣ για την υπαγωγή ή μη του εν λόγω ταμείου στις ως άνω διατάξεις.  Επιπλέον, για το ίδιο ζήτημα έχει απευθυνθεί με έγγραφό του ο Γενικός Γραμματέας Λιμενικής Πολιτικής προς την παραπάνω Δ/νση του ΥΠΕΣ, για την παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μετά τα προαναφερόμενα, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 44421/29-11-12 έγγραφο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γιάννης Φ. Ιωαννίδης, προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΣ, υποβάλλεται το ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το αν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού (και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας), υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2012 και συνεπώς οφείλουν να εφαρμόσουν την προβλεπόμενη από τις συγκεκριμένες διατάξεις διαδικασία.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΣΤ’ Τμήμα) με την υπ’ αριθ. 62/2013 ομόφωνη Γνωμοδότησή του, απαντά πως το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Ωρωπού (και αυτό του Μαρκοπούλου Μεσογαίας), ΥΠΑΓΕΤΑΙ στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 και συνεπώς ΟΦΕΙΛΟΥΝ να εφαρμόσουν την προβλεπόμενη από τις εν λόγω διατάξεις διαδικασία.

Μέχρι σήμερα, παρά την παραπάνω γνωμοδότηση, η νομιμότητα δεν αποκαταστάθηκε. Η ίδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που ζήτησε τη συνδρομή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς να λάβει υπόψη την γνωμοδότηση του τελευταίου, με έγγραφό της   (αριθ. πρωτοκόλλου 15433/26-4-2013) προς τη Διεύθυνση Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που υπογράφει ο Γενικός Δ/ντής Τ.Α. Κ. Κιντής, αναφέρει μεταξύ άλλων πως επειδή η υποχρεωτική υπαγωγή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012, θα καθιστούσε προβληματική την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών, όπως η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, μετάταξη ή μεταφορά τακτικού προσωπικού, εφόσον έχουν ήδη συντελεστεί, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι, εφόσον το εν λόγω Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει λειτουργήσει στην πράξη, δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιους λόγους δεν διευθετείται,  επί ένα έτος και πλέον, ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά μια κρατική υπηρεσία; Γιατί βρίσκεται σε διαρκή εκκρεμότητα;

2. Για ποιον λόγο δεν γίνεται αποδεκτή από της υπηρεσίες του ΥΠΕΣ η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γιατί ο Γενικός Δ/ντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Κιντής ουσιαστικά επιβραβεύει μια σειρά ενεργειών του Δήμου Ωρωπού, καθώς και την ολιγωρία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής;

3. Ποια είναι η θέση του Υπουργού σχετικά με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία του κοινοποιήθηκε; Ποια η θέση του Γ.Γ. του Υπουργείου, ο οποίος ζήτησε και τη γνωμάτευση;

4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου  του Λιμεναρχείου Χαλκίδας, όταν την εν λόγω παράδοση-παραλαβή την έκριναν ως ανυπόστατη και νομικώς ανίσχυρη, σε ποιες ενέργειες προέβησαν, προς αποκατάσταση της νομιμότητας;

5. Ποια υπηρεσία, ποιου Υπουργείου, πότε και με ποιες διαδικασίες, θα απαλλάξει τα μέλη της κρατικής Λιμενικής Επιτροπής από τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία;


ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣΝΑΣΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

Σας επισυνάπτουμε τα προαναφερόμενα  έγγραφα, συνολικά δέκα

Δεν υπάρχουν σχόλια: