Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Το λόγο έχει η δικαιοσύνη στο Δήμο Ωρωπού

"Χορός" απευθείας αναθέσεων και μαϊμού συμβάσεων στον Ωρωπού.Πολλά και εντυπωσιακά τα ευρήματα.Στα είκοσι εκατομμύρια ευρώ θα φτάσει στο χρέος στο Δήμο Ωρωπού,αφού ολοκληρωθεί και ο έλεγχος στα  Νομικά  πρόσωπα!!!!
Ο Δήμος Ωρωπού βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας και ο απερχόμενος "μπακάλης" από το Συκάμινο κοροϊδεύει και παρομοιάζει τις προσπάθειες της Νέας Δημοτικής αρχής ως "τσίρκο¨".....
Τον βλέπω παρέα με τον "Παπαγεωργόπουλο"  να παίζουν με το σπιρτόκουτο κορόνα-γράμματα για να τους περνάει η ώρα.....να προσέχουν το σαπούνι!!!!!!!!!
Tα δύσκολα όμως ξεκινούν από την ανυπαρξία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ και ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ του Δήμου Ωρωπού........εδώ κολλάει η παρέα του "μπακάλη" με τον Παπαγεωργόπουλο!!!!!Εδώ να δω ποιος κάνει το ΚΛΟΥΝ ΣΤΟ ΤΣΊΡΚΟ ΤΟΥ "ΜΠΑΚΆΛΗ¨!!!!!

Το νομικό πλαίσιο για τους Ισολογισμούς-Απολογισμούς των δήμων.
 Η Οικονομική του Υπηρεσία όφειλε, εντός εξαμήνου από τη λήξη εκάστου ελεγχόμενου οικονομικού έτους, να έχει ολοκληρώσει και υποβάλει τον έλεγχο της διαχείρισης στην Οικονομική Επιτροπή, και εντός δύο μηνών και πέντε ημερών, το αργότερο, από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, να ακολουθήσει η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως), μαζί με έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 2 και 3). (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 174/2015)/Δηλαδή για το έτος 2018  η οικονομική υπηρεσία έπρεπε το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 να έχει υποβάλει τον έλεγχο της διαχείρισης στην οικονομική επιτροπή. Η οικονομική επιτροπή μέσα σε προθεσμία δύο μηνών και πέντε ημερών ( δηλαδή μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018) να έχει υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για έγκριση.Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. (παρ.3 άρθρο 163 Ν.3463/06(δείτε αμέσως παρακάτω για περισσότερα)
Α. Δημοσίευση σε εφημερίδα
Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως  και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δημοσιεύονται, μετά την  έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία  τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του  νομού που εδρεύει ο Δήμος. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού. (παρ. 6 άρθρο 163 Ν. 3463/06)
Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα (ήδη Συντονιστή) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980  άρθρου 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α’) και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης . (παρ.5 άρθρο 163 Ν.3463/06)

Δεν υπάρχουν σχόλια: